Loading...

Rizikos veiksniai, susiję su vertybiniais popieriais:

 1. Sandorio šalies rizika: tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad sandorio šalis ateityje nesugebės įvykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų.
 2. Likvidumo rizika: Tai rizika, kad investuotojai gali patirti nuostolių, norėdami kuo trumpesniais terminais parduoti arba kurį laiką negalėdami parduoti turimų Bendrovės vertybinių popierių. Bendrovė numato tik ribotą galimybę išpirkti vertybinius popierius anksčiau termino. Dėl šios priežasties Investuotojas susiduria su pirkėjo, kuriam galėtų perduoti vertybinius popierius anksčiau išpirkimo termino, radimo rizika.
 3. Rinkos rizika: Tai rizika, kad Bendrovė patirs nuostolių dėl nepalankių rinkos kintamųjų (palūkanų normos ir pan.) pokyčių.
 4. Infliacijos rizika: tai rizika, kad esant infliacijai vertybinių popierių kaina antrinėje rinkoje ir vertė gali sumažėti.
 5. Teisinė rizika: apima priežiūros institucijų nustatytų baudų, paslaugų pirkėjų/tarpininkų padarytos žalos arba netesybų riziką, veiklos suvaržymų ir apribojimų riziką, taip pat atsiskaitymų, bylinėjimosi išlaidų ir kt. riziką. Tai kartu ir rizika, susijusi su Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų galimais pakeitimais, kas galėtų nulemti privalomus Bendrovės veiklos pokyčius.
 6. Politinė rizika: tikimybė, kad vyriausybė pakeis savo politiką, kuri neigiamai paveiktų ir stipriai pakenktų valstybės investiciniam klimatui, todėl investicijų vertė sumažėtų.
 7. Elgsenos rizika: tai rizika, kad sprendimą dėl investavimo į vertybiniu popierius investuotojai priims vadovaudamiesi jausmais, o ne pateiktos informacijos analize.

Rizikos veiksniai, susiję su vertybinius popierius leidžiančia bendrove:

 1. Kredito rizika: rizika dėl sandorio šalies nesugebėjimo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka dėl nemokumo problemų.
 2. Likvidumo rizika: tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų; tikimybė, kad dėl lėšų trūkumo, siekiant įvykdyti investuotojams turimus įsipareigojimus, teks pritraukti papildomas lėšas nepalankiomis rinkos sąlygomis ir dėl to patirti nuostolių.
 3. Konkurencinė rizika: rizika, kylanti dėl netinkamo atsako į konkurentų veiksmus ir pokyčius konkurencinėje aplinkoje.
 4. Operacinė rizika: tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų, klaidingų, neįgyvendintų vidaus ir vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: informacinės sistemos (techninės ir programinės įrangos, telekomunikacinių sistemų sutrikimai ir kt.); žmogaus įtaka (Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); darbo sąlygos (saugių darbo sąlygų pažeidimas ir kt.); klaidos (neteisingų duomenų įvedimas, netinkamas užtikrinimo priemonių valdymas, netinkami teisiniai dokumentai ir kt.); materialiojo turto netekimas (gaisras, terorizmas ir kt.). Operacinės rizikos apibrėžimas apima teisinę riziką ir reputacijos riziką, taip pat riziką, susijusią su nepalankiais reikšmingais įvykiais.
 5. Strateginė rizika: tai rizika, kad strateginiai sprendimai, priimami Paysera įmonių vadovų, gali būti neteisingi, nepagrįsti, paremti paviršutiniška informacija arba skuboti. Strateginė rizika apima Paysera strateginius tikslus, strategijas šiems tikslams pasiekti, tam reikalingus išteklius, įgyvendinimo kokybę.
 6. Pajamų rizika: tai rizika, kylanti dėl neefektyvaus valdymo, nesugebėjimo užtikrinti pakankamą ilgalaikį Bendrovės pelningumo lygį.
 7. Reputacinė rizika yra susijusi su neigiamu poveikiu Bendrovės prekės ženklui ir jos bendrai reputacijai rinkoje. Nepalankūs įvykiai apima nelaimes ir krizes, kurių metu kyla pavojus Įstaigos strateginiam turtui, galimybėms vykdyti veiklą;. Tai rizika, galinti neigiamai paveikti Bendrovės pajamas ir kapitalą dėl nepalankios nuomonės apie Bendrovės reputaciją, kurią susidaro klientai, sandorio šalys, investuotojai. Mokesčių rizika: vyriausybei padidinus mokesčius gali sumažėti Paysera įmonių pelnas ir atitinkamai investuotojų grąža.
 8. Ekonominė rizika: tai tikimybė, kad valstybių mastu ekonomika stipriai sulėtės, sumažės įmonių pelnas, žmonių perkamoji galia, kreditavimas, padidės nedarbas, o tai sąlygos ir Paysera įmonių pelno bei investicijų vertės sumažėjimą.

Investavimas pasinaudojant sutelktinio finansavimo platformomis, taip pat kaip ir investavimas į kitus finansinius instrumentus, yra susijęs su rizikos prisiėmimu. Dėl to, prieš pradėdami investuoti į finansines priemones, turite tinkamai įvertinti savo, savo šeimos ar savo verslo finansinę padėtį, investavimo patirtį ir žinias bei su investavimu susijusias rizikas. Jeigu manote, kad nesuprantate galimų rizikų, susijusių su sudaromu finansavimo sandoriu, apsvarstykite galimybę kreiptis į specialistus.

Per platformą atliktoms investicijoms nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga, taip pat nėra garantuojama, kad klientas, į kurio instrumentus investavote, tinkamai vykdys savo įsipareigojimus, todėl sudarydamas finansavimo sandorį platformoje investuotojas prisiima su investavimu susijusias rizikas – galimą visišką ar dalinį projektui finansuoti skirtų lėšų praradimą, tikėtino pelno nebuvimo ir finansavimo likvidumo riziką.

UAB "Finansų bitė verslui" neprisiima atsakomybės už investuotojų patirtus nuostolius, tačiau visais įmanomais būdais siekia užtikrinti investuotų lėšų saugumą ir investicinės grąžos gavimą.

Statiską apie išduotas paskolas galite parsisiųsti čia (atnaujinama kartą per mėnesį).

Telegram
7k